នាមករណ៍ការិយាល័យ


No នាមករណ៍ការិយាល័យ ខេត្ត មេធាវី
1 ក្រុមមេធាវី សុត្ថា និងសហភាតា (សាខាកោះកុង) ខេត្ត​កោះកុង ចាន់ រិទ្ធិ ,
2 ការិយាល័យមេធាវី ឃាង ម៉ាឡែន រាជធានី​ភ្នំពេញ ឃាង ម៉ាឡែន ,
3 ក្រុមហ៊ុនមេធាវី ស៊ីនសេរ៉ឹធី រាជធានី​ភ្នំពេញ គូន សារឿន , វ៉ាន់ ច័ន្ទគ្រឹះស្នា , ហួត វិច្ឆិកា ,
4 ការិយាល័យមេធាវី ប៊ី អិន អិល រាជធានី​ភ្នំពេញ ឃៀម ប៊ុនឡេង ,
5 ការិយាល័យមេធាវី អិល.ឌី.អិល រាជធានី​ភ្នំពេញ នូ ណាលីដា ,
6 ការិយាល័យមេធាវី សេង ម៉េងតុង រាជធានី​ភ្នំពេញ សេង ម៉េងតុង ,
7 ការិយាល័យមេធាវី និរតី ខេត្ត​កំពត
8 ការិយាល័យមេធាវី យី សុភាព ខេត្ត​បាត់ដំបង យី សុភាព ,
9 ក្រុមមេធាវី ម្ករ & សហការី ខេត្តកណ្តាល ឡាយ យូសេង ,
10 ការិយាល័យមេធាវី ខេមបូ-ចិនពាណិជ្ជ រាជធានី​ភ្នំពេញ ឈុំ តុលា ,
11 ការិយាល័យមេធាវី ចន្ទគតិខ្មែរ រាជធានី​ភ្នំពេញ នី ចាន់នាថ ,
12 ការិយាល័យមេធាវី អន្តរជាតិម៉ាក រាជធានី​ភ្នំពេញ ម៉ាក ផាត ,
13 ការិយាល័យមេធាវី ប៉ិ វណ្ណៈ រាជធានី​ភ្នំពេញ ប៉ិ វណ្ណៈ ,