នាមករណ៍ការិយាល័យ


No នាមករណ៍ការិយាល័យ ខេត្ត មេធាវី
1 ការិយាល័យមេធាវី ស្រី យូរ៉ា និងសហការី ខេត្ត​សៀមរាប ស្រី យូរ៉ា ,
2 ការិយាល័យមេធាវី វិជ្ជាជ័យ រាជធានី​ភ្នំពេញ និល ផលលីនណែត , ភួ ពិសិដ្ឋ ,
3 ការិយាល័យមេធាវី ផេង ស៊ីដេត រាជធានី​ភ្នំពេញ ផេង ស៊ីដេត ,
4 ការិយាល័យមេធាវី អុី សុខជាង និងសហការី រាជធានី​ភ្នំពេញ អ៊ី សុខជាង ,
5 ការិយាល័យមេធាវី អិល ធី អ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ថៅ ចារុ៍ ,
6 ការិយាល័យមេធាវី បងប្អូន រាជធានី​ភ្នំពេញ ឡុង សុផាត ,
7 ក្រុមមេធាវី ស៊ីភីអេច (សាខាព្រះសីហនុ) ខេត្ត​ព្រះសីហនុ លី សុវណ្ណបញ្ញា ,
8 ក្រុមមេធាវី រាជិនីច្បាប់ (សាខាភ្នំពេញ) រាជធានី​ភ្នំពេញ ឡូត កញ្ញា ,
9 ការិយាល័យមេធាវី ណា ម៉ារីណែត រាជធានី​ភ្នំពេញ ណា ម៉ារីណែត ,
10 ការិយាល័យមេធាវី នីលីម រាជធានី​ភ្នំពេញ អែម ប៊ុន្នី ,
11 ការិយាល័យមេធាវី សមធម៌ រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន សីយុទ្ធ ,
12 ការិយាល័យមេធាវី យីង ខឺ កម្ពុជា រាជធានី​ភ្នំពេញ អេន សុភាព ,
13 ការិយាល័យមេធាវី ភី ធី អេស ធី រាជធានី​ភ្នំពេញ សែម ប៉ារូដា ,
14 ក្រុមមេធាវី ស៊ី អេសអ៊ិន (សាខាភ្នំពេញ) រាជធានី​ភ្នំពេញ ឆេង សុវុត្ថា ,
15 ការិយាល័យមេធាវី ណារ៉ា ខេត្ត​កំពង់ធំ ស្រី សុផាន់ណារ៉ា ,
16 ការិយាល័យមេធាវី ស៊ី.វាយ.អិល រាជធានី​ភ្នំពេញ ហៀង សុខហេង , ឈីម យូលាង ,
17 ការិយាល័យ​មេធាវី ឌី.ខេ រាជធានី​ភ្នំពេញ ខុន លឹមសៀ , ឌី ក្តឹប ,
18 ការិយាល័យមេធាវី ជីងស៊ី ខេមបូឌា រាជធានី​ភ្នំពេញ ស៊ឹម សុវី ,
19 ការិយាល័យមេធាវី ភី.អ.អេស រាជធានី​ភ្នំពេញ ប៉ិច ស៊ីភាព ,
20 ក្រុមហ៊ុនមេធាវី ធី & ស៊ី រាជធានី​ភ្នំពេញ ណេ ហ្សូនី , ភុំ រ៉ាវី ,