នាមករណ៍ការិយាល័យ


No នាមករណ៍ការិយាល័យ ខេត្ត មេធាវី
1 ការិយាល័យមេធាវី កច្ចាយនៈ (សាខាខេត្តព្រះសីហនុ) ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ស៊ឹង សៀងហ៊ ,
2 ការិយាល័យមេធាវី ស៊ុន សម្បត្តិ រាជធានី​ភ្នំពេញ ភូ ស៊ុនសម្បត្តិ ,
3 ការិយាល័យមេធាវី មុទិតា ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ឃឹន រតនៈពិសិដ្ឋ ,
4 ការិយាល័យមេធាវី មាស សុខគន្ធ រាជធានី​ភ្នំពេញ មាស សុខគន្ធ ,
5 ការិយាល័យមេធាវី ស៊ីម៉ូរ៉ា រាជធានី​ភ្នំពេញ យ៉ែម ស៊ីម៉ូរ៉ា ,
6 ការិយាល័យមេធាវី ទ្រព្យ លាភ សំណាង រាជធានី​ភ្នំពេញ សំរិទ្ធ រ័ត្ន​មុន្នី , គឹម សុខលីម ,
7 ការិយាល័យមេធាវី អេស វី អ & សហភាតា រាជធានី​ភ្នំពេញ អ៊ុន សុវិរៈ ,
8 ការិយាល័យមេធាវី វ័នសឹង រាជធានី​ភ្នំពេញ គីម សាម៉ីឌី ,
9 ក្រុមមេធាវី រាជិនីច្បាប់ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ទន់ គីមហួយ ,
10 ការិយាល័យមេធាវី អធិភូ រាជធានី​ភ្នំពេញ ជា ច័ន្ទភក្តី ,
11 ការិយាល័យមេធាវី ហ្វូណន រាជធានី​ភ្នំពេញ គន្ធ សុធីរ ,
12 ការិយាល័យមេធាវី ជេធីអេស រាជធានី​ភ្នំពេញ ម៉ុច សុវណ្ណារី ,
13 ការិយាល័យមេធាវី ប៊ី អឹម ហ្រេ្គនដ៍ រាជធានី​ភ្នំពេញ ស៊ុយ សុធី ,
14 ការិយាល័យមេធាវី ធី.អេច.ធី រាជធានី​ភ្នំពេញ តាំង ហ៊ុយតុង ,
15 ការិយាល័យមេធាវី វ៉ាយអេចអេ រាជធានី​ភ្នំពេញ ស៊ូ ជុងហ័រ ,
16 ក្រុមហ៊ុនមេធាវី ស៊ី អេន អែល រាជធានី​ភ្នំពេញ លី ហេង , សាយ សុទ្ធីរ៉ា , ខេង វិចិត្រ , ពត សុគង់ ,
17 ការិយាល័យមេធាវី អិល អេស អរ រាជធានី​ភ្នំពេញ ស៊ុន រិទ្ធី ,
18 ការិយាល័យមេធាវី ឃេ ឌី ប៊ី និងសហការី (សាខាព្រះសីហនុ) ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ប៉ិន ភីរម្យ ,
19 ការិយាល័យមេធាវី អរ.ជេ រាជធានី​ភ្នំពេញ សិទ្ធិ រតនា , អ៊ុក ភារិទ្ធ ,
20 ការិយាល័យមេធាវី ស៊ីអិមធី រាជធានី​ភ្នំពេញ ជា មុនធី ,