តារាងឈ្មោះមេធាវី


  
អត្តលេខ
៖ 060
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ .
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-11-19
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម

  
អត្តលេខ
៖ 061
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
YANG Hay
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 11 ​733 338, (855) 12 480 023
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-11-19
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 062
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 12 866 748
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1997-02-07
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម

  
អត្តលេខ
៖ 063
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
SENG Ronn
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 12 495 555
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1997-02-07
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 064
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ 81-90-1559-2538 (Japan)
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1997-02-07
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 065
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 12 804 832
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1997-02-07
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 066
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
0
លេខទូរសព្ទ័
៖ 0
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1997-04-24
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី

  
អត្តលេខ
៖ 067
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 12 942 326
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1997-04-24
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 068
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
0
លេខទូរសព្ទ័
៖ 0
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1997-04-24
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី

  
អត្តលេខ
៖ 069
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 12 933 357, (855) 15 933 357, (855) 97 9333 757
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1997-04-24
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ