តារាងឈ្មោះមេធាវី


  
អត្តលេខ
៖ 050
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 12 833 906
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-06-17
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 051
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
0
លេខទូរសព្ទ័
៖ ???
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-08-29
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី

  
អត្តលេខ
៖ 052
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
MAO Yem
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ .
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-08-29
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម

  
អត្តលេខ
៖ 053
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
0
លេខទូរសព្ទ័
៖ 0
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-08-29
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី

  
អត្តលេខ
៖ 054
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 12 807 005
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-08-29
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 055
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
OUK Rabun
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ ??
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-11-19
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី

  
អត្តលេខ
៖ 056
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 16 804 111
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-11-19
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម

  
អត្តលេខ
៖ 057
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 12 591 244
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-11-19
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 058
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
SUM Nipha
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 11 873 233, (855) 16 915 943
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-11-19
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 059
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
.
លេខទូរសព្ទ័
៖ .
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-11-19
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម