តារាងឈ្មោះមេធាវី


  
អត្តលេខ
៖ 040
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
SAR Sovan
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 12 729 296
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1995-12-06
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 041
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 12 813 938
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1995-12-06
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 042
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 11 843 535, (855) 12 970 997
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-01-02
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 043
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
SOK Seam
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ .
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-01-02
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម

  
អត្តលេខ
៖ 044
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 12 820 751
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-01-02
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 045
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 12 800 012
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-03-25
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 046
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 11 618 977
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-03-25
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 047
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 11 202 950
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-03-25
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីដែលត្រូវបានហាមឃាត់

  
អត្តលេខ
៖ 048
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 98 777 007
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-06-17
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ

  
អត្តលេខ
៖ 049
ឈ្មោះ
ឈ្មោះឡាតំាំង
អ៊ីម៉ែល
លេខទូរសព្ទ័
៖ (855) 12 721 355, (855) 16 888 574
ថ្ងៃធ្វើសម្បថ
៖ 1996-06-17
ស្ថានភាព
៖ មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ